ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene Voorwaarden Attract It

 

Artikel 1 Inleiding
1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm.
Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Attract It bedoeld. Attract It is
gevestigd op gevestigd te Nassaukade 78-3, 1052CT Amsterdam, kvk-nummer: 69135452.
Contact via: jessica@attractit.nl

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod.
2.2 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
2.3 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 – Het aanbod
3. 1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2 Het aanbod is vrijblijvend. Attract It is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.4 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
3.5 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ik kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
3.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van verzending;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
• Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

 

Artikel 4 Voorwaarden deelname diensten en cursussen
4.1 Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn diensten.
4.2 In mijn diensten en cursussen deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Zelf moet je naast het volgen
van de dienst voldoende tijd reserveren voor de opdrachten. Ik kan niet garanderen
dat het volgen van mijn diensten successen genereert. Wel zal ik
me inspannen zodat je de juiste handvatten hebt om mijn diensten met succes te volgen
en af te ronden. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De
ondersteuning staat omschreven in de checkout van de verschillende producten.

 

Artikel 5 Betaling
5.1 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige producten
of offertes.
5.2 Kaarten die gekocht worden voor online events kunnen niet geannuleerd worden. Ik
beroep mij hier op de wet ‘koop op afstand’ – uitzonderingen.

 

Artikel 6 Intellectueel eigendom / gebruik materialen.
6.1 Op de teksten, materialen van mijn producten en diensten bezit ik de intellectueel
eigendomsrechten. Tijdens gebruik van de dienst mag je de materialen gebruiken. Het is
niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb
gegeven.
6.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te
nemen in een eigen dienst of product, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

 

Artikel 7 Klachten
7.1 Mocht je ontevreden zijn over een dienst of product of de
ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een
mail te sturen. Dit kan op jessica@attractit.nl. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht,
zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een
klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na aanschaf aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum
van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,
wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een
indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
7.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens
een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere
hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de
voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.
8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is
uitgesloten.
8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke
stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of
eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

 

Artikel 9 Privacy
9.1 Ik neem de privacy van mijn klanten serieus en ik gebruik jouw
persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke
regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

 

Artikel 10 Overig
10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien
deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.
10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene
Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 3 We zullen dan in overleg treden om ter
vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen
10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

 

Artikel 11 Geschillen
11.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te
lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
11.2 Indien we er onderling niet
uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht
12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden
131.1 Attract It is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.
Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.